سرمایه گذاري در پرتغال

خرید ملک در پرتغال

سرمایه گذاري در پرتغال و اقدام براي آن نیازمند آنست که بدانیم این کشور از نظر استانداردهاي سرمایه گذاري در چه جایگاهی قرار دارد . یکی از موارد مهم براي سرمایه گذار اطمینان از فضاي امن آن کشور، از نظر نظام حقوقی، موضوع مصادره اموال و نحوه برخورد نظام قضایی آن کشور با سرمایه گذار می باشد .

 

سرمایه گذاری در پرتغال

 

از این رو کشور پرتغال را میتوان جز کشورهایی دانست از این نظر در جایگاه خوبی قرار دارد و تفاوت چندانی میان سرمایه گذاران خارجی و شهروندان تبعه پرتغال قائل نمی باشد ، جهت اثبات این مورد موضوع مصادره اموال، در کشور پرتغال را از سال 2014 تا سال 2018 بررسی کرده ایم و بر اساس این آمار و اطلاعات ،ریسک مصادره اموال در کشور پرتغال برابر با عدد 1 بوده است که این میزان نشان دهنده آن است که ریسک سرمایه گذار در این کشور از نظر مصادره اموال پایین می باشد و سرمایه گذار از امنیت بالایی برخوردار می باشد .

سرمایه گذاري در پرتغال یکی از فرصت هاي است که این کشور، با توجه به پیشرفت هاي چشمگیري که در سال هاي اخیر داشته است در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار داده است. این کشور با افزایش رقابت و ساده سازي روند سرمایه گذاري و انجام تجارت در کشور رشد سرمایه گذاري در پرتغال را افزایش داده است.

با نگاهی اجمالی به چشم انداز اقتصادي کشور پرتغال میتوان به این نتیجه گیري رسید که آیا این کشور براي سرمایه گذاري مناسب می باشد یا خیر . این چشم اندازها شامل نرخ بیکاري ، مالیات ، تولید ناخالص داخلی هر کشور می باشد.
UNEMPLOYMENT RATE IN PORTUGAL نرخ بیکاري در پرتغال یکی از شاخص هاي تاثیر گذار در انتخاب یک کشور جهت مهاجرت و سرمایه گذاري توجه به نرخ بیکاري آن کشور می باشد .

در این نمودار تغییر نرخ بیکاري از سال 1998 سال 2017 را مشاهده می فرمایید . بالاترین نرخ بیکاري بر اساس این نمودار در سال 2013 و کمترین نرخ بیکاري بین سال هاي 2000 تا 2003 میباشد . و در حال حاضر بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاري کشور پرتغال 6.8 % می باشد .

 

رشد تولید ناخالص داخلی در پرتغال  GROS DOMESTIC PRODUCT

از دیگر شاخص هاي مهم یک کشور جهت انتخاب مسیر مهاجرت و سرمایه گذاري توجه به تولید ناخالص داخلی آن کشور می باشد. رشد تولید ناخالص داخلی کشور پرتغال بر اساس آخرین آمار به صورت سرانه در هرسال 22.264 بیلیون دلار می باشد. که در رتبه 34 ام جهان قرار دارد .

 

TAX مالیات در پرتغال

یک عامل مهم و تاثیر گذار دیگر در انتخاب مقصد جهت سرمایه گذاري ، نرخ مالیات کشور پرتغال می باشد . که میتوان این مالیات را به چندین دسته تقسیم بندي کرد که شامل مالیات بر شرکت ها ، مالیات بر درآمد شخصی و دیگر مالیات ها می باشد. بر اساس آخرین به معمولا سرمایه گذاران ، جهت سرمایه گذاري خارجی ، براي انتخاب کشور مقصد به دنیال انگیزه و دلیلی هستند .

دولت پرتغال براي افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی شرایط خاصی را براي سرمایه گذاران در نظر گرفته است که سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاري در پرتغال کنند از این مزایا می توان به این موارد اشاره کرد :

کاهش نرخ مالیات و تشویق هاي مالیاتی تحت شرایط خاص براي سرمایه گذاران در بخش هاي خاص و بسته به محل،تعداد مشاغل ایجاد شده و میزان نوآوري هاي تکنولوژیکی معافیت 10 ساله از مالیات بر درآمد معافیت مالیات تمبر براي سرمایه گذاري هاي جدید همچنین دولت فدرال براي کمک به جذب سرمایه گذاري در پرتغال تعدادي از مقررات کار براي افزایش انعطاف پذیري در محل کار را کاهش داده است تمامی موارد ذکر شده می تواند مشوق و انگیزه سرمایه گذاري در پرتغال براي سرمایه گذاران باشد .

 

سرمایه گذار خارجی در پرتغال

سرمایه گذاري را زمانی سرمایه گذار خارجی می گویند که افراد یک گروه، شرکت یا یک شخص حقیقی سرمایه ایی را از کشور خود در یک کشور خارجی سرمایه گذاري یا وارد کند؛ که به معناي سرمایه گذاري در خارج از اقتصاد سرمایه گذار است.

با فرایند جهانی شدن، همراه با گردش آزاد سرمایه، برداشتن محدودیت هاي گمرکی و مالیاتی، جابه جایی مردم و کالا، این مدل سرمایه گذاري بین مرزي در یک بازه زمانی گسترده شروع شد؛ به گونه اي که اقتصاد ملی کشورها شروع به دریافت منابع مالی از کشور هاي دیگر کرده اند.

سرمایه گذاري خارجی را میتوان به سرمایه گذاري مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. سرمایه گذاري مستقیم خارجی، که عموما با شناخته میشود؛ به سرمایه گذاري هاي فیزیکی و خریداري ساختمان ها، کارخانه ها، ماشین آلات و سایر تجهیزات FDI نام اختصاري در کشور خارجی اشاره دارد. این مدل سرمایه گذاري را مستقیم می نامند چرا که سرمایه گذار می تواند شرکت خارجی را کنترل و مدیریت کند، و یا تاثیر به سزایی در آن داشته باشد. زمانی سرمایه گذاري ، سرمایه گذاري غیر مستقیم خارجی است که شرکت ها، موسسات مالی یا سرمایه گذاران بخش خصوصی در شرکت هاي خارجی یا سهام بدهکاري آنان مانند اوراق بهادار سرمایه گذاري کنند.

به طور کلی این شکل از سرمایه گذاري خارجی کمتر مورد استقبال قرار میگیرد چون که سرمایه گذار با بخشی که در آن سرمایه گذاري کرده است ارتباط نزدیکی ندارد .اولین ابزار تنظیم سرمایه گذاري خصوصی در دهه 1980 راه اندازي شد و بسیاري از سازوکارهاي بروکراتیک و محدود کننده را در اکثر پروژه ها ( مانند کشاورزي، زراعت و جنگل داري و ..) پیشنهاد کرد. که سرمایه هاي عمومی زیادي را متحمل میشد و به همین علت تمام فعالیت ها به دولت و منطقه محدود می شود.

در سالهاي گذشته، به دلیل شناخت مزایاي مبتنی بر ترفیع و تحریک سرمایه گذاري خصوصی، تغییرات عمیقی رخ داده استدر نتیجه تغییراتی این الگو، سرمایه گذاري خصوصی رشد کرده و پرتغال در هاي خود را براي سرمایه گذاري هاي خارجی باز کرده است و بدون شک امروز پرتغال یکی از بهترین کشورها براي سرمایه گذاري است .

 

دلایل سرمایه گذاري در پرتغال

اقتصاد پرتغال عناصر مختلفی را ارائه میدهد که این کشور را به یک کشور به طور فزاینده جذاب و رقابتی تبدیل میکند :
موقعیت جغرافیایی: به عنوان یک مقصد سرمایه گذاري، عاملی که پرتغال را بیشتر برجسته میکند؛ موقعیت ژئواستراتژیک در منطقه اقیانوس اطلس است. پرتغال به این علت که نزدیکترین کشور اروپایی به ایالات متحده آمریکا، آمریکاي جنوبی و آفریقاست؛ دروازه ورود به بازار جهانی محسوب می شود.

بازار آزاد: پرتغال کشوري است که عضو اتحادیه اروپاست که این به معناي ، ارز واحد، بازار واحد، تجارت آزاد، بدون مرزهاي داخلی و یا سایر موانع نظارتی در مورد جابه جایی کالا و خدمات است .

هزینه هاي رقابتی: هزینه هاي عملیاتی در پرتغال در مقایسه با کشورهاي اروپاي غربی و بدون اینکه کیفیت را به خطر بیندازد، به طور قابل توجهی پایین تر است. پرتغال داري نیروي کار ماهر و انعطاف پذیر با هزینه مناسب تر از اکثر اقتصادهاي غربی است. ملک بسیار متنوع براي انتخاب با قیمت اجاره و خرید بسیار پایین تر از سایر پایتخت هاي کشور هاي اروپایی و با کمترین میزان مالیات است .

یک چارچوب قانونی خوب براي سرمایه گذار: از زمانی که قانونگذاري با قوانین یک سیستم سرمایه گذاري خارجی لیبرال سازگار شده است؛ پرتغال چارچوب قانونی مطلوبی را براي سرمایه گذاري خارجی ایجاد کرده است. سیاست هاي دولت براي ارتقاء درخواست پرتغال به سرمایه گذاران خارجی، اقداماتی مانند عدم تبعیض بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی (هنگام ایجاد شغل) و اجراي مشوق هاي سرمایه گذاران (کمک هاي لازم براي توسعه مشاغل، مزایاي مالیاتی و …) را در اولویت قرار داده است.

این کشور همچنین یک مرجع عمومی ( آژانس سرمایه گذاري و ارتقاء پرتغال- را ایجاد کرده است که در توسعه و اجراي سیاست (AICEP هاي ساختاري و حمایت از بین الملل سازي اقتصاد پرتغال متمرکز شده است.

در هر صورت تجارت در پرتغال اکنون بسیار آسانتر شده است. نه به این دلیل که در کمتر از یک ساعت می تواند شرکتی را راه اندازي بلکه به این دلیل که مراحل مالیاتی ساده تر واین ،(spot در سایت رسمی ”Empresa na Hora “ کنید ( از طریق سازو کار اقدامات براي سهولت برخی از مقررات کار و افزایش انعطاف پذیري در محل کار انجام شده است .

حمل و نقل هوایی، که پرواز هاي مکرر مستقیم به مراکز (highway network) زیرساخت هاي مدن: کیفیت هایوي نتورك مهم تجاري در سراسر جهان را ارائه میدهد، از عوامل مهم رشد سرمایه گذاري در پرتغال هستند. لیسبون با یک ساعت فاصله تا
مادرید و پرواز هاي متعدد در روز و تقریبا دوساعت و نیم از پاریس و لندن فاصله دارد. کشور پرتغال همچنین روابط ممتازي را با مستعمرات سابق آفریقایی خود، به ویژه آنگولا حفظ کرده است .

یکی از بسیاري از شاخص هاي توسعه کشور پرتغال در این بخش دقیقا این است که دولت اعلام کرده به علت افزایش بازدید کنندگانی که از فرودگاه لیسبون در پورتلا استفاده میکنند؛ که انتظار میرود به زودي حداکثر ظرفیت خود را به دست بیاورد، از پایگاه هوایی نظامی در مونتیجو به عنوان فرودگاه دوم استفاده خواهد کرد .

در آخر، زیرساخت هاي بندري به ویژه در ترمینال سینز و شبکه راه آهن که ارتباط از شمال تا جنوب کشور و ارتباط بین المللی
بین پرتغال، اسپانیا، فرانسه و در آینده نچندان دور با آلمان را برقرار خواهد کرد؛ از فاکتور هاي مهمی هستند که سرمایه را به پرتغال جذب می کند .

خدمات مدرن فناوري: کشور پرتغال عملا به اقتصاد جهانی مجهز است. که در خدمات مختلفی از جمله خدمات بانکی، ارتباطات از راه دور و انرژي هاي تجدید پذیر که بسیار پیشرفته است، جزو بهترین هاست. در حقیقت اینترنت در پرتغال داراي بالاترین سرعت پهناي باند است که اخیرا شبکه فیبر نوري این کشور به عنوان بهترین شناخته شده است. علاوه بر این موارد که ذکر شد کشور پرتغال است و در زمینه نوآوري هاي فناوري و سرمایه گذاري در انرژي هاي ATM کشوري پیشرو در زمینه اجراي عملیات از طریق شبکه تجدید پذیر درهاي خود را به همه کشور ها براي سرمایه گذاري باز کرده است .

استعداد و ادغام در اروپا: از آنجایی که پرتغال کشور به شدت بین المللی است، مردم پرتغال سرمایه زیادي را براي آموزش صرف میکنند. پرتغال از نظر داشتن منابع انسانی تحصیل کرده بسیار غنی است (داراي مدرك تحصیلات عالی و حرفه ایی براي فناوري).

به همین ترتیب اکثر مردم پرتغال به انگلیسی صحبت میکنند – زبان تجار در سراسر جهان- و بسیاري از آنها قادر به تسلط و
یادگیري زبان هاي دیگر هستند یا حتی چند زبانه اند. پرتغال با مقالات و نشریات علمی زیاد در رتبه بندي مطالعات علمی جایگاه بسیار مناسبی را در جهان دارد.

رشد گردشگري: یکی دیگر از شاخص هاي مهم ای ن است که گردشگري در پرتغال در حال رشد است و در عین حال، بازار املاك و مستغلات در همین راستا در حال گسترش است .

کیفیت بالا زندگی: اخیرا، پرتغال با ارائه هزینه هاي مناسب براي زندگی و کیفیت بالا و استثنایی زندگی، کشور خوبی نه تنها براي سرمایه گذار که براي زندگی و گردش و بازدید میباشد. کشوري امن با میزان جرایم نسبتا پایین و ثبات سیاسی-اجتماعی خوب، چرا که آزادي، حقوق بشر و یک دموکراسی پایدار، ارزشهاي اساسی نظام سیاسی دموکراتیک این کشور تلقی میشود. نکته آخر اینکه آب و هواي مطبوع مدیترانه اي که روزهاي آفتابی در سال را به یکی ار بهترین مکان هاي زندگی در اروپا تبدیل کرده است .

 

سرمایه گذاري مستقیم خارجی

سرمایه گذاري خارجی توسط (FDI) نوع سرمایه گذاري که در پرتغال رایج و رو به رشد است؛ سرمایه گذاري مستقیم خارجی
به عنوان نوعی سرمایه گذاري بین المللی ایجاد شده است که توسط یک نهاد ( (OECD) سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
سرمایه گذار مستقیم) با هدف ایجاد علاقه پایدار براي یک شرکت مقیم دیگر از کشور سرمایه گذاري ثبت شده است (شرکت سرمایه گذاري مستقیم). به طور مثال فرد یا شرکتی که حداقل بر روي 10 درصد از سهام یک شرکت پرتغالی سرمایه گذاري کرده است، سرمایه گذاري مستقیم انجام داده است .

تنظیم شده است، پرتغال دومین OECD مطابق با شاخص محدودیت تنظیم مقررات سرمایه گذاري مستقیم خارجی که توسط
کشور سرمایه گذاري خارجی محدود کننده در سال 2014 را داشته است. این بدان معنا است که سیاست پرتغال در این زمینه یکی از باز ترین سرمایه گذاران مستقیم از بین 62 کشوري است که این مقررات را در خود دارد.

سرمایه گذاري مستقیم خارجی به طور قابل (AICEP) در سالهاي اخیر، براساس گزارش آژانس سرمایه گذاري و تبلیغات پرتغال ملاحظه اي در حال رشد بوده است، در نتیجه سرمایه گذاران نسبت به تلاش هاي گفته شده در بالا، واکنش خوبی نشان داده اند. به طوري که در سال 2017 بر اساس مطالعه اي که توسط ارنست و یانگ انجام شد، پرتغال توانست بیشترین ارزش سرمایه گذاري مستقیم خارجی را در 20 سال گذشته، از آن خود کند .

طبق داده هاي “بانکو دي پرتغال” و اصول راهنما، جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی به پرتغال مبلغی نزدیک به 5.5 میلیارد
یورو در سال 2016 گزارش شده است ( 12.3 – در صد نسبت به سال 2015 ). بالاترین ارزش در پنج سال گذشته در سال 2012 ثبت شد، زمانی که سرمایه گذاري مستقیم خارجی به 6.9 میلیارد یورو و در سال 2015 به 6.3 میلیارد یورو رسید .

سرمایه گذاري مستقیم خارجی پرتغال در سال 2016 نزدیک به 1.4 میلیارد یورو بود ( در مقایسه با سال گذشته 72.1 – درصد). 2016 بوده است ( نزدیک به 5.1 میلیارد یورو). – بیشترین ارزش در سال هاي 2012 4 درصد / 112.1 میلیارد یورو ثبت شده است  4 ، از نظر سهام سرمایه گذاري مستقیم خارجی به پرتغال، در پایان دسامبر 2016. ( نسبت به ارزش در دسامبر سال 2015 با این حال در رابطه با سهام سرمایه گذاري مستقیم خارجی در پرتغال، این میزان نزدیک به 53 میلیارد یورو در دسامبر سال 2016.  بوده است 1.7 + درصد نسبت به دسامبر سال 2015 از نظر جهانی، اتحادیه اروپا با 87.5 درصد سهم، بخش اصلی سرمایه گذاري مستقیم خارجی در پرتغال در پایان سال 2016 بود.

این سهم در سطح بین جامعه ایی در اسپانیا و هلند را نشان میدهد (با 25.6 درصد و 22.9 درصد از کل ترکیب)، لوکزامبورگ 18
درصد، انگلیس و فرانسه به ترتیب 7.6 و 4.8 درصد بوده اند. در کشور هاي غیر اتحادیه اروپا کل این موارد 12.5 در صد است که به شرح زیر است: برزیل 2.5 درصد از کل، ایالات متحده 1.7 درصد، سوئیس و چین با سهمیه 1.6 درصد هریک و آنگولا 1.2 درصد
است .

همچنین از نظر جهانی مقصد اصلی اتحادیه اروپا در سرمایه گذاري مستقیم خارجی پرتغال، با سهم 74.3 درصد در پایان سال 2016 بود. که از نظر سطح درون جامعه اي هلند و اسپانیا با سهم 34.1 درصد و 22.4 درصد از کل به ترتیب، پس از لوکزامبورگ 4.1 درصد قرار میگیرند. در کشور هاي غیر از اتحادیه اروپا در سال 2016 به این شرح است: آنگولا، برزیل، ایالات متحده و موزامبیک با سهم 7 درصد، 5.2 درصد، 2.1 درصد . 1.7 درصد هستند .

در کل، پرتغال داراي اقتصاد جذاب و نگرش آزاد نسبت به سرمایه گذاري مستقیم خارجی است، که به این معناست که سرمایه گذاري در شرکت هاي پرتغالی در حوزه هاي زیادي در تجارت بسیار جذاب است که علاوه بر بحث جذاب بودن، بسیار مورد تشویق دولت پرتغال قرار میگیرد.

 

چه کسی سرمایه گذاري میکند؟

در پرتغال هیچ محدودیتی براي ورود به سرمایه خارجی ندارد. اصل هدایت چارچوب هنجاري پرتغال عدم تبعیض سرمایه گذاري به دلیل ملیت است. یعنی هیچ فرقی نمیکند که شما از چه ملیتی باشید، هیچ محدودیتی براي سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و همه مشوق ها براي سرمایه گذاران داخلی و خارجی یکسان است.

در حقیقت، داشتن یک شریک ملی الزامی نیست و همچنین محدودیت هایی در توزیع سود یا سود سهام در خارج از کشور وجود ندارد. در اصل شما میتوانید به عنوان یک فرد یا به عنوان یک شرکت در پرتغال سرمایه گذاري کنید و شرکت هاي خارجی نیز مطابق قوانین براي شرکت هاي داخلی هستند. به هر حال شما همان شرایطی را دارید که به اتباع داده میشود؛ همان حقوق و همان تعهدات.

چطور سرمایه گذاري کنیم؟

روش هاي زیادي براي سرمایه گذاري در پرتغال وجود دارد که از معمول ترین آنها می توان به موارد این اشاره کرد:خرید سرمایه
شرکت ها؛ خرید املاك و مستغلات؛ وراه اندازي شرکت؛ براي همه این نوع سرمایه گذاریها توصیه میشود مشاوره حقوقی گیرید .

20 درج نگردد) یا PSI خرید سهام یا اوراق قرضه شرکتهاي داراي رتبه بهتر در بورس کالا (که ممکن است یا در فهرست بنچمارك
شرکتهاي کوچک و متوسط) امکان پذیر است. براي سرمایه گذاري کوتاه مدت، بسیاري از شرکتها در پرتغال ) PME خرید سهام
وجود دارند که داراي رتبه پایین در بازار هستند و مطمئنا ارزش خود را کسب میکنند. از سوي دیگر، با سرمایه گذاري بلند مدت،
شرکت هاي بیشماري در پرتغال هستند که سود سهام قابل توجهی را در بین سهامداران توزیع میکنند .

تشویقی هاي دولت پرتغال براي سرمایه گذاري مشوق هاي زیادي وجود دارد که دولت پرتغال در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .

با این وجود، مشوق ها بر اساس فاکتور هاي خاصی از جمله سهم سرمایه گذاري براي اهداف توسعه، اندازه سرمایه گذاري و اشتغال زایی بنا شده است.

مشوق ها انواع مختلفی دارند اما معمول ترین آنها چهار موردي است که در ادامه بیان شده است: سرمایه گذاري تولیدي، سرمایه ایجاد شغل (اشتغال زایی) و شهروندان غیر مقیم. ،(R&D) گذاري تحقیق و توسعه در بحث سرمایه گذاري تولیدي مشوق هاي مالی و مالیاتی وجود دارد. مشوق هاي مالی براي محصولات یا خدمات ، روش ها یا فرایندهاي تولید جدید اعمال می شود، اما نوآوري باید حداقل در سطح کشور باشد.

این می تواند در سه نوع هزینه، دارایی هاي ثابت ملموس، مانند دستگاه ها، تجهیزات و ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد؛ دارایی هاي ثابت نامشهود که میتوان به عنوان انتقال نرم افزار و فناوري؛ و هزینه هاي آموزش دسته بندي کرد. دو نوع پشتیبانی وجود دار، وام تا 30 % هزینه هاي واجدالشرایط با وام بدون بهره و با مدت پرداخت 8 ساله یا کمک هزینه نقدي، که شامل تبدیل وام تا 60 % مشوق بسته به عملکرد پروژه است.

مشوق هاي مالیاتی براي پروژه هایی با تاثیر مثبت بر نوآوري و ایجاد شغل اعمال میشود. این شامل دارایی هاي ثابت ملموس، همانند تجهیزات و ساختمان ها است. و دارایی هاي ثابت نامشهود مانند انتقال نرم افزار و فناوري میباشد. سه نوع پشتیبانی مختلف وجود دارد؛ اعتبار مالیات بر درآمد شرکت از 10 % تا 25 % سرمایه گذاري واجدالشرایط مزایاي مالیات تا یک دوره 10 ساله پس از نتیجه گیري از سرمایه گذاري؛ و معافیت مالیاتی بر املاك شهرداري، مالیات بر شهرداري و معاملات مالیاتی تمبر.

با این وجود، مشوق هاي مالی همراه با مشوق هاي مالیاتی اعمال شده براي همان هزینه ها، نمیتواند از 25 % از سرمایه گذاريواجدالشرایط استفاده کند. و اگر این پروژه در منطقه لیسبون یا الگرو قرار داشته باشد، فقط سرمایه گذاري در فعالیت جدید تا حد از سرمایه گذاري واجدالشرایط است.

مشوق هاي مالی و مالیاتی با هدف جلب سرمایه گذاري در فعالیت هاي تحقیق و R&D در زمینه سرمایه گذاري تحقیق و توسعه به منظور توسعه محصولات یا خدمات جدید صورت میگیرد. این هزینه ها را با کادر فنی اختصاص داده شده به فعالیت هاي پوشش میدهد. کسب خدمات از اشخاص ثالث، از جمله کمک هاي فنی علمی و مشاوره میباشد. خرید ابزار و تجهیزات علمی ،R&D و فنی (استهلاك در طول پروژه) و همچنین هزینه هاي مربوطه به ثبت و کسب اختراعات ثبت شده است .

در مورد مشوق هاي مالی انواع مختلفی از پشتیبانی وجود دارد، مانند نرخ پایه 25 % از هزینه هاي واجدالشرایط؛ پاداش  حداکثر 60 با توجه به محدوده پروژه و اندازه شرکت؛ کمک هزینه نقدي تا 1.000.000.00 یورو تشویقی؛ و براي مبلغی تشویقی که بیش از 1.000.000 یورو است، 25 % به عنوان وام بدون بهره و 75 % به عنوان کمک هزینه نقدي تعلق خواهد گرفت .

از نظر مشوق هاي مالیاتی دو نو حمایت وجود دارد: اعتبار مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ پایه 32.5 % و نرخ افزایشی 50 % افزایش هزینه هاي انجام شده در آن دوره در مقایسه با میانگین دو سال مالی قبل تا 1.500.000،00 یورو است.

با این وجود، کمکهاي مالی همراه با مشوق هاي مالیاتی، که براي همان هزینه ها اعمال می شود، نمی تواند بیش از 80 % معادل کمک ناخالص براي پروژه هاي تحقیقاتی صنعتی و 60 % معادل کمک ناخالص براي پروژه هاي آزمایشی باشد .

کارآموزي براي افراد بیکار بین 18 تا 30 سال با ،(IEFP) از نظر اشتغال زایی، دولت پرتغال از طریق سرویس استخدام عمومی
حداقل فارغ التحصیلی در دبیرستان و براي افراد بیکار بالاي 30 سال و زیر 9 ماه را پشتیبانی و حمایت را فراهم میکند.

در آخر، رژیم مالیات غیر عادي به مهاجران مقیم واجدالشرایط و افراد خارجی واجدالشرایط در فعالیت هاي با ارزش افزوده بالا،
فعالیت هاي علمی، هنري یا فنی و سمتهاي مدیریتی بالا، که مقیم مالیات در پرتغال شده اند؛ اجازه میدهد تا از نرخ مسطح در آمد بهرمند شوند. مالیات 20 % در طی 10 سال، به جاي نرخ مالیات مترقی که میتواند به 48 % برسد. علاوه بر این، به طور کلی درآمد منبع غیر پرتغالی ممکن است تحت برخی شرایط خاص معاف شود ( به عنوان مثال، حقوق بازنشستگی، سود سهام و بهره که ممکن است از کشور مبدا مالیات پذیر باشد).

 

توافق نامه هاي دو جانبه براي ترویج سرمایه گذاري

توافق نامه هاي دو جانبه زیادي میان پرتغال و کشور ها در سراسر جهان وجود دارد که شامل اقدامات لازم براي تامین حمایت متقابل و ترویج سرمایه گذاري میشود. این توافق نامه ها هار حوزه اصلی را شامل میشود که عبارتند از، ورود سرمایه گذاري ها، سرمایه گذاري ها، سلب مالکیت و ضرر در سرمایه گذاري ها و حل مناقشه .

به این ترتیب توافق هاي دو جانبه بسیار مفید هستند زیرا ایجاد شرایط مطلوب تري را براي سرمایه گذاران یک کشور امضا کننده در قلمرو کشور دیگر، تضمین رفتار مطلوب تر سرمایه گذاران و تضمین امنیت کامل و حمایت از سرمایه گذاري هاي قبلی به صورت متقابل ایجاد میکند.

 

بخش املاك و مستغلات

انجام کارهاي معاملات ملکی با ویژگی هاي لوکس در شهر هاي بزرگ مانند لیسبون و پورتو با قیمت هاي رقابتی یکی از موارد اصلی جذب سرمایه گذاران خارجی از سراسر جهان به خصوص فرانسوي، برزیلی و چینی است .

از زمان ورود یورو به منطقه از سال 1999 ، سرمایه گذاران خارجی تقریبا با دستیابی به 150 دارایی املاك و مستغلات در حدود
4/4 میلیارد یورو، در پرتغال سرمایه گذاري کرده اند.که اکثر آنها از آلمان، انگلیس، هلند و ایالات متحده آمریکا است.

با سرمایه گذاري خارجی در این کشور، پایان ریسک نرخ ارز، تحول مثبت در بخش هاي خرده فروشی و اداري را در این کشور شاهد هستیم .
که قیمت هاي جذاب، پتانسیل بازگشت خوب از طریق اجاره نامه بدي، مزایاي مالیاتی و برنامه هایی مانند مجوز اقامت فعالیت هاي مهمان نوازي و امنیت باعث رشد سرمایه گذاري در این بخش شده است . ،(ARI) سرمایه گذاري علاوه براین کشور پرتغال اهمیت بخش املاك و مستغلات را براي جذب سرمایه گذاري به رسمیت شناخته و از این نظر به تلاش هایی براي ایجاد اقدامات براي تسهیل و جذب سرمایه گذاري خصوصی(مانند بازسازي املاك و مستغلات) به کار گرفته است .

همچنین به دلیل افزایش گردشگري روستایی، سرمایه گذاري در املاك روستایی نیز توسعه یافته است. بدون شک پرتغال کشوري است که از اوضاع بی نظیري برخوردار است و طبیعت دیگري دارد که از بسیاري از کشور ها متمایز است و در مواجهه با این پتانسیل ها، دولت پرتغال نیز به دنبال ایجاد اقدامات براي حمایت از این شکل رو به رشد گردشگري و سرمایه گذاري است.

در حقیقت، در سالهاي گذشته بخش گردشگري پرتغال با افزایش تعداد گردشگرانی که از این کشور بازدید میکنند، رو به افزایش
بوده، این رشد بر روي اقتصاد پرتغال به ویژه بخش املاك و مستغلات به روشی بسیار مثبت تاثیر گذاشته است. به ویژه، اقامتگاه هاي جدید توریستی با سرعت بسیار زیاد افتتاح شده است و علاقه مندي هتل هاي بین المللی به سرمایه گذاري به ویژه در شهر هاي لیسبون و پورتو را در پی داشته است .

شهر لیسبون به طور ویژه ایی مهر سرمایه گذاري است. اگر چه که ممکن است پاتخت پرتغال به اندازه سایر پایتخت هاي مهم اروپایی مانند پاریس و روم محبوبیت نداشته باشد، اما این واقعیت که املاك در لیسبون به مراتب مقرون به صرفه تر است از سایر پایتخت هاي اصلی، میتوان گفت لیسبون مکان مناسبی براي سرمایه گذاري است .

 

فرصت هاي سرمایه گذاري دیگر

از بخش هاي دیگر براي سرمایه گذاري میتوان به برق و الکترونیک اشاره کرد. بخش برقی و الکترونیکی نیز سرمایه گذاران زیادي را به خود جلب کرده و فرصت هاي بسیاري را فراهم کرده است. با وجود بیش از 7.600 شرکت در فناوري اطلاعات و ارتباطات، بازار فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات پرتغال خود قادر به سازگاري سریع و جذب موثر اختراعات میباشد. صنایع بیولوژیک همچنین چندین پروژه بین المللی را در حوزه هایی مانند داروخانه، بیوتکنولوژي (خصوصا با دانشگاه هاي مشهور پرتغال) و تحقیق و توسعه را جمع آوري کرده است .

 

وضعیت آب و هوا
خلاصه مقاله

سرمایه گذاري در پرتغال یکی از فرصت هاي است که این کشور، با توجه به پیشرفت هاي چشمگیري که در سال هاي اخیر داشته است در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار داده است. این کشور با افزایش رقابت و ساده سازي روند سرمایه گذاري و انجام تجارت در کشور رشد سرمایه گذاري در پرتغال را افزایش داده است.

انتشار :  3 خرداد 1402 به روزرسانی :  3 مرداد 1402 نویسنده :   عفیفه خدنگی
تصاویر مرتبط
سرمایه گذاری در پرتغال
  • سرمایه گذاری در پرتغال
اشتراک گذاری
نظرات کاربران
در رابطه با این مطلب دیدگاهی وجود ندارد